2022 yılı asgari ücreti belirlendi

12-01-2022

2022 yılı asgari ücreti aylık brüt 5.004 TL, net 4.253,4 TL olarak belirlendi. Böylece, net asgari ücrette geçen yıla göre yüzde 50,5 oranında artış gerçekleşti. Ayrıca, yapısal bir değişimle, tüm çalışanların ücret gelirlerinin, asgari ücrete kadar olan kısmından gelir ve damga vergileri kaldırıldı.
Asgari ücret, çalışma hayatının üçlü sacayağı olan işçi, işveren ve devletin ortak mutabakatıyla belirleniyor. 2021 yılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu açılış toplantısı, 1 Aralık 2021 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı evsahipliğinde gerçekleşti. Komisyonun ikinci toplantısı, 7 Aralık 2021’de Türk-İş evsahipliğinde, üçüncü toplantısı ise 9 Aralık 2021 tarihinde Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) evsahipliğinde gerçekleştirildi. TİSK, Türk-İş ve Kamu temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, süreci 15 günde tamamlayıp erken bir tarihte sonuca ulaştırarak, asgari ücretin belirlenmesine katkı sağladılar.
İstihdamın korunması ve üretimin devamlılığı açısından önemli bir gösterge oluşturan asgari ücret, 16 Aralık 2021 Perşembe günü yapılan dördüncü ve son toplantının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı.
17 Aralık 2021 tarihli ve 31692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı’na göre, Komisyon 01 Aralık 2021 tarihinde başladığı çalışmalarını 16 Aralık 2021 tarihine kadar sürdürmüş ve yaptığı dört toplantı sonucunda;
1) Milli seviyede tek asgari ücret tespitine oybirliğiyle,
2) İşçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin; 01 Ocak 2022-31 Aralık 2022 tarihleri arasında brüt 166,80 TL/gün olarak tespitine oybirliğiyle karar vermiştir.
Karar gerekçesinde, Komisyon’un işçilerin geçim şartları ve 2022 yılı enflasyon hedefi gibi faktörleri değerlendirdiği vurgulanmıştır.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “2022 yılı asgari ücreti, hem işçimizi memnun edecek hem istihdamı koruyacak hem de üretim sürekliliğini sağlayacak bir düzeyde belirlenmiştir” dedi.

Ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde, asgari ücret tutarının gelir ve damga vergisinden istisna edilmesi
25 Aralık 2021 tarihli ve 31700 sayılı Resmi Gazete’de 7349 sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlandı. Söz konusu kanunda, asgari ücret tutarının gelir ve damga vergisinden istisna edilmesine ilişkin maddeler yer aldı.
7349 sayılı Kanun’un 2. maddesine göre, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23. maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki 18 no.lu bent eklenmiştir:
“Hizmet erbabının, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretleri (şu kadar ki, istisnayı aşan ücret gelirinin vergilendirilmesinde verginin hesaplanacağı gelir dilim tutarları ve oranları, istisna kapsamındaki tutarlar da dikkate alınarak belirlenir. Ödenecek vergi tutarı, bu suretle bulunan vergi tutarının içinde istisna tutara isabet eden kısım düşülmek suretiyle hesaplanır. İstisna nedeniyle alınmayacak olan vergi ilgili ayda aylık asgari ücret üzerinden hesaplanması gereken vergiyi aşamaz. Birden fazla işverenden ücret alanlarda bu istisna sadece en yüksek olan ücrete uygulanır).”
Aynı Kanun’un, damga vergisi istisnasını düzenleyen 4. maddesi ise aşağıdaki gibidir:
“01 Temmuz 1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’na ekli (2) sayılı tablonun “IV - Ticari ve medeni işlerle ilgili kâğıtlar” başlıklı bölümünün (34) numaralı fıkrasında yer alan ‘ücretlere ilişkin kâğıtlar’ ibaresinden sonra gelmek üzere (Bu maddenin birinci fıkrasının (18) numaralı bendinde düzenlenen ücretlerde istisna, aylık brüt asgari ücrete isabet eden kısım için uygulanır) şeklinde parantez içi hüküm eklenmiştir.”
Bu hükümler uyarınca, asgari ücret tutarı için gelir ve damga vergisi alınmayacağı düzenlenmiş olup, Asgari Geçim İndirimi ise yürürlükten kaldırılmıştır.


Diğer Haberler