KARAR İNCELEMELERİ
Prof. Dr. Fevzi ŞAHLANAN, İ.Ü. Hukuk Fakültesi

Doğum yapan kadın işçiye süt izni verilmemesi II

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi
Esas No: 2015/12878
Karar No: 2016/17527
Tarihi: 13/06/2016

Karar Özeti:

4857 Sayılı Kanun’un 74/7. Maddesi’nde “Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirler. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır” şeklinde düzenleme bulunmaktadır.
Dolayısıyla, yasa uyarınca kadın işçilere çocuklarını emzirmeleri için günde bir buçuk saat (aksi yönde ve fakat işçi lehine olmak üzere taraflar arasında süre düzenlemesi yapılabileceği gibi) süt izni verilmesi hususu işverenin inisiyatifinde olan bir durum olmayıp, 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 74/7. Fıkrası uyarınca da bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağının işçi tarafından belirleneceği hüküm altına alınmış olup, işçinin süt izni kullanması gerektiği halde bu iznin kullandırılmaması durumunda, kullandırılmayan sürenin tespiti ile yüzde 50 zamlı ücret üzerinden hesaplama yapılması gerektiğinin kabulü Anayasa’nın 50/2. Maddesi’ne ve amaçsal yorum benimsemek suretiyle 4857 Sayılı Kanun’un ruhuna daha uygun düşeceğinden hükmün bozulması gerekmiştir.

İlgili Mevzuat:
4857 Sayılı Kanun Md. 74, 66, 104

Yargıtay Kararı:
Davacı, fazla çalışma ücreti, doğum ve süt izni alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
Hüküm süresi içinde taraflar avukatları tarafından temyiz edilmiş ve davacı avukatı tarafından duruşma talep edilmiş ise de; 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun geçici 3. Maddesi uyarınca uygulanmasına devam olunan mülga 1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 438. Maddesi gereğince duruşma isteğinin miktardan reddine ve incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra Tetkik Hâkimi ... tarafından düzenlenen rapor sunuldu, dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Davacının İsteminin Özeti:
Davacı vekili, müvekkilinin davalı işyerinde 01/09/1991 - 08/03/2013 tarihleri arasında çalıştığını, işyerinde yürürlükte olan TİS hükümlerinden yararlanamadığını, 04/01/2010 tarihinde doğum öncesi izne ayrıldığını, 24/01/2010 tarihinde doğum yaptığını, doğum öncesi kullanamadığı izinlerin sadece bir haftasının doğum sonrası izne eklendiğini, kalan sürenin izne eklenmediğini, verilmesi gereken iki saat süt iznini çoğu kez kullanamadığını, herhangi bir ödemede yapılmadığını, fazla mesai ücretlerinin ödenmediğini belirterek fazla çalışma ile doğum ve süt izni ücreti alacalarının davalıdan tahsilini talep etmiştir.

Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili, zamanaşımı itirazında bulunarak davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur.

Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece yapılan yargılama sonunda fazla çalışma alacağına yönelik talebin kabulüne, sair taleplerin ise reddine karar verilmiştir.

Temyiz:
Kararı, kanuni süresi içinde taraflar vekilleri temyiz etmiştir.

Gerekçe:
1. Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davalının tüm, davacının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları yerinde değildir.
2. Taraflar arasında davacı işçinin süt izni ücretine hak kazanıp kazanmadığı hususu da ihtilaflıdır.
4857 Sayılı İş Kanunu’nun 69/3. Fıkrası’nda “İşçilerin gece çalışmaları yedi buçuk saati geçemez. Ancak, turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde işçinin yazılı onayının alınması şartıyla yedi buçuk saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilir” hükmü bulunmakta olup, gece çalışmasının zamlı ücret üzerinden ödeneceği hususunda bir kanuni düzenleme bulunmamakla birlikte, Dairemizin yerleşik içtihatları ile bu durum açıklığa kavuşturulmuş ve gece yapılan fazla çalışmaların zamlı ücret üzerinden ödenmesi gerektiği kabul olunmuştur. Süt izni konusuna gelindiğinde ise 4857 Sayılı Kanun’un 74/7. Maddesi’nde “Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirler. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır” şeklinde düzenleme bulunmaktadır.
Dolayısıyla, yasa uyarınca kadın işçilere çocuklarını emzirmeleri için günde bir buçuk saat (aksi yönde ve fakat işçi lehine olmak üzere taraflar arasında süre düzenlemesi yapılabileceği gibi) süt izni verilmesi hususu işverenin inisiyatifinde olan bir durum olmayıp, 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 74/7. Fıkrası uyarınca da bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağının işçi tarafından belirleneceği hüküm altına alınmış olup, işçinin süt izni kullanması gerektiği halde bu iznin kullandırılmaması durumunda, kullandırılmayan sürenin tespiti ile yüzde 50 zamlı ücret üzerinden hesaplama yapılması gerektiğinin kabulü Anayasa’nın 50/2. Maddesi’ne ve amaçsal yorum benimsemek suretiyle 4857 Sayılı Kanun’un ruhuna daha uygun düşeceğinden hükmün bozulması gerekmiştir.

Sonuç:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 13/06/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kararın İncelenmesi:
Doğum yapan kadın işçiye süt izni verilmemesinin yaptırımı ve bu sürenin iş süresinden sayılıp sayılmaması ve dolayısıyla sözkonusu süre de dikkate alınarak işçinin fazla çalışma hakkının doğup doğmadığına ilişkin olarak Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 01/02/2012 tarih ve 2010/33459 Esas ve 2012/2569 Karar Sayılı Kararı (Tekstil İşveren Dergisi, Haziran 2015 Sayısı, Hukuk Eki 96’da - Ayrıca bakılabilir Karar İncelemeleri, Cilt II, sh.298 vd.) tarafımızdan incelenmiş ve karar tarafımızdan eleştirilmişti. Yüksek Mahkeme sözkonusu incelememize konu olan isabetsiz görüşünü daha sonra 2014 yılında verdiği bir kararında da sürdürmüştü. (Y9HD 07/04/2014 - 2012/7210 - 2014/11523 Çalışma ve Toplum, 461-2015/3, s.380). Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin süt izni verilmemesinin yaptırımı konusunda sürdürdüğü ve tarafımızdan ve öğretide başka yazarlar tarafından da eleştirilen (M. Ekonomi, Doğum Yapan Kadın İşçilere Verilmesi Gereken Süt İzninin Çalışma Süresinden Sayılma Özelliği ve Hukuki Sonuçları, Legal 2015, Sayı: 47, s.21 vd.) görüşünün inceleme konumuz 22. Hukuk Dairesi kararında terk edildiği ve eleştiriler doğrultusunda isabetli sonuca varıldığını görüyoruz. Bu nedenle konuya ilişkin içtihat değişikliği niteliğindeki bu yeni kararı okuyanların dikkatine sunmak amacıyla bir kez daha incelemeyi uygun bulduk.
Bilindiği gibi 1475 Sayılı mülga İş Kanunu’nun 70’inci Maddesi’nde doğum yapan kadın işçiye süt izni verileceğine ilişkin bir hüküm bulunmamakta idi. Ancak kanunun 81’inci Maddesi gebe ve emzikli kadınların hangi şartlarda çalıştırılacağına ve ne gibi işlerde çalıştırılmalarının yasak olduğuna ilişkin hususların bir tüzükle gösterileceğini öngörmüş ve sözkonusu tüzük “Gebe ve Emzikli Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Tüzük” adıyla yayınlanmıştı (RG 10/4/1987-No 19427). Sözkonusu Tüzüğün 6. Maddesi doğum yapan kadın işçilere günde iki defa ayrı ayrı kullanılmak üzere kırkbeşer dakikalık süt izni verileceğini düzenlemişti. Buna karşılık 1475 Sayılı Kanun’un 62. Maddesi’nin (d) bendinde süt izninde geçen sürenin iş süresinden sayılacağı hükme bağlanmış idi. Ancak Yargıtay süt izni verilmesi yönünde bir zorunluluğun yasada bulunmadığı gibi; verilmeyen süt izinleri için ücret ödenmesi gerektiğinin de yasada öngörülmediği gerekçesiyle 2001 yılında doğum yapan kadın işçinin bu talebini 2007 yılında verdiği 01/05/2007 tarih ve 4893/13796 Sayılı kararıyla reddetmişti.
4857 Sayılı İş Kanunu’nda ise süt izni konusuna kanunda açıkça yer verilmiştir. 4857 Sayılı Yasa’nın 74. Maddesi’nde yer alan düzenlemeye göre; “kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirler. Bu süre, günlük çalışma süresinden sayılır.” Bu konuya ilişkin yönetmelik ise “Gebe ve Emzikli Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik” adıyla 16.08.2013 tarih ve 28737 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Emzirme izni ya da süt izni olarak adlandırılan bu süreyi, kadın işçi dilerse birden fazla parçaya bölebilir. Özellikle iş yeri ile evi arasında mesafenin az olduğu hallerde kadın işçi gün içinde toplam bir buçuk saati aşmayacak şekilde bu iznini bölerek kullanabilir. Öte yandan günün hangi saatinde bu izni kullanacağı da kadın işçinin talebine bırakılmıştır (İş K. Md. 74/I). Ancak, uygulamada işçinin ev-işyeri arasındaki mesafenin özellikle büyük şehirlerde uzak olması nedeniyle işverenin ve işçinin talepleri doğrultusunda, uygulamada süt izinleri işten 1.5 saat erken çıkma, haftada bir gün işe gelmeme veya 1 yaşına kadar kullanacağı süt izinleri toplamı olarak 40 iş günü işe gelmeme gibi şekillerde kullandırılmaktadır. Fiili zorunluluktan kaynaklanan bu uygulamaların kanunun amacına ve hükmün düzenlenme biçimine uygun olduğu söylenemez.
Süt izninin doğum yapan kadın işçiye kullandırılmaması halinde işverenin sorumluluğuna ilişkin olarak Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin görüşünün işveren hakkında idari para cezası uygulanması şeklinde olduğu anlaşılmaktadır. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’ne göre: “Kadın işçiye doğumdan sonra bir yıla kadar günde 1.5 saat süt izni verilmesi gerektiğine dair düzenleme, 10.06.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 74. Maddesi’yle getirilmiştir. İşverence süt izni verilmemesinin yaptırımı da, anılan yasanın 104. Maddesi’nde öngörülmüştür. Bununla birlikte süt izni verilmemesi durumunda işçiye ilave bir ücret ödeneceğine dair bir kurala yer verilmiş değildir. Böyle olunca süt izni süresinin fazla çalışma süresi olarak değerlendirilerek sonuca gidilmesi doğru olmaz. Süt izni ücreti isteğinin reddi gerekirken yazılı şekilde talebi kabulü hatalı olmuştur.” (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 2012 ve 2014 tarihli yukarıda belirtilen kararları) Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin bu görüşüne katılmak mümkün değildir. Kanun hem 74’üncü Maddesi’nde, hem de 66’ncı Madde’nin (e) bendinde açıkça süt izni süresinin iş süresinden sayılacağını çok açık bir şekilde belirtmiştir. Hal böyle iken süt izni hakkı olan bir kadın işçiye bu hakkının kullandırılmadığı durumlarda işveren lehine sebepsiz bir zenginleşme doğacağı açıktır. Bir sürenin iş süresinden sayılması işçinin fazla çalışma talebiyle açtığı davada da, kanunun öngördüğü farazi iş süresi olarak dikkate alınmalıdır. Bu nedenle süt izni verilmeyip işçi çalıştırılmaya devam ettirildiği durumlarda işçiye çalışılmış gibi sayılan bir buçuk saatlik sürenin ücretinden başka o günkü günlük normal çalışma süresine eklenen bir buçuk saatlik çalışma karşılığı ücretinin de ödenmesi gerekir. Sözkonusu süre çalışılmış gibi dikkate alınarak haftalık çalışma süresi ve dolayısıyla fazla çalışma hesabı yapılmalıdır. İş Kanunu’nda düzenlenen bir hususa aykırı davranış için kanunda idari para cezası öngörülmüş olması sözkonusu aykırı davranışın işveren için doğurduğu tazmin yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Sözkonusu tazmin yükümlülüğünün kapsamı kadın işçinin fazladan çalışmış olduğu süt izni süresine tekabül eden ücret tutarı olmalıdır. Kaldı ki Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin süt izni vermeyen işveren için idari para cezası öngören bir yaptırımdan söz etmesi konuya ilişkin yasal düzenlemeyle de uyumlu değildir. 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 104. Maddesi’nde “Kanun’un 74’üncü Maddesi’ndeki hükme aykırı olarak doğumdan önceki ve sonraki sürelerde gebe veya doğum yapmış kadınları çalıştırır veya ücretsiz izin vermeyen” işveren veya işveren vekilinden söz edilmiş, fakat 74’üncü Madde’nin 6’ncı Fıkrası’nda öngörülen süt izni hakkında bir cezai yaptırımdan söz edilmemiştir.

Sonuç:
Yukarıda belirtilen nedenlerle inceleme konumuz Yargıtay 22. Hukuk Dairesi’nin Kararı, aynı konuda verilmiş 9. Hukuk Dairesi’nin isabetsiz kararları hakkındaki eleştirileri de karşılayan isabetli bir karar olarak değerlendirilmiştir.